N A T J E Č A J – SPREMAČ/ICA (m/ž)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DICMO

DJEČJI VRTIĆ ANA

KLASA: 601-01/23-01-01

URBROJ: 2175/04-01-23-09

Dicmo, 02. listopada 2023.g.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odredbi Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

N A T J E Č A J

 za obavljanje poslova za radno mjesto

SPREMAČA/ICE (m/ž)

2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi)

UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) te  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ana:

 1. NSS osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine
 2. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 3. da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

PROBNI RAD: 90 dana

UZ PRIJAVU ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. zamolbu
 2. životopis
 3. dokaz o stečenoj razini i vrsti obrazovanja – presliku
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku
 5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju:
  a) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  (čl.25.st.2.; ne starije od dana objave natječaja) – preslika
  b) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  (čl.25.st.4.; ne starije od dana objave natječaja) – preslika
  c) Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu
  izrečene zaštitne mjere iz čl.25.st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne
  starija od dana objave natječaja) – preslika
 6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički ispis staža HZMO-a (ne starije od dana objave natječaja) – preslika.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta izabrani kandidat će dostaviti nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati/kinje dostavljaju preslike dokumenata, a izabrani kandidati će biti pozvani prije potpisivanja ugovora dostaviti originalnu dokumentaciju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim
%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona s točnom naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje te koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i dostavljene u natječajnom roku.

Kandidat/kinja koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 02.10. 2023.g. do 10.10. 2023.g.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ana i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 02. listopada 2023. godine.

Prijave s naznakom „Za natječaj – radno mjesto spremača/ice“ dostaviti isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A, 21232 Dicmo.

 

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja, sposobnosti, vještina i motivacije za rad bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Prethodno provjeravanje sposobnosti može se provesti testiranjem, intervjuom, praktičnim radom i upućivanjem kandidata na liječnički pregled. Provjeravanje sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Kandidat/kinja koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Dječjeg vrtića Ana https://djecji-vrtic-ana-dicmo.hr/ objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te način, vrijeme i mjesto održavanja provjere najmanje pet dana ranije.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Ana, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Dječji vrtić  će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Traženi podaci kandidata ostati će u vrtiću u svrhu dokaza provedbe natječajnog postupka i koristiti se mogu isključivo u tu svrhu.

 

DJEČJI VRTIĆ ANA

 

 

 

 

Podijeli...

Zadnje objave