Natječaj – izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 40. I 41. Zakona o ustanovama (NN  broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/089, članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 52. i 53. Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 9. Sjednici održanoj dana 23.04. 2019 godine raspisuje:

 

                                                                       NATJEČAJ

                                             za izbor i imenovanje ravnatelja  Dječjeg vrtića  Ana

Za ravnatelja može biti izabrana  osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog

Ravnatelj se imenuje  na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati  trebaju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis sa opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice i/ili osobne iskaznice)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja : elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od dana objave natječaja)
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od dana objave natječaja) i to :
  1. a) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  2. b) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužani su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.121/17) dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).

prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od objave  natječaja na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A,21232 Dicmo, s naznakom „Za natječaj za ravnatelja“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA : Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 2.5. 2019. godine i  biti će otvoren  do 10.5.  2019. godine.

Podijeli...

Zadnje objave