Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N,10/97;107/07;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, Kraj 42A, Dicmo raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto :

  1. ODGOJITELJ/ICA – 1 (jedan/na) izvršiteljica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)

Uvjeti : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja istog
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  2. b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
  • domovnicu

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Dječji vrtić Ana, Kraj 42, 21232 Dicmo. Dostavljati preslike traženih dokumenata jer se originali ne vraćaju natrag. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA : Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ana dana 8.3.2017.godine

Klasa: 601-01/17-01-01
Ur.br: 2175/04-01-17-01
Dicmo Kraj,7.3.2017 .g.

Podijeli...

Zadnje objave