Natječaj – stručni suradnik edukacijski rehabilitator

Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Stručni suradnik edukacijski rehabilitator  – 1 (jedan)  izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 2 (dva) sata tjedno, do  28.6.2019. godine

Uvjeti za radno mjesto :

  • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar/a edukacijske rehabilitacije, prof.rehabilitator, prof.defektologije ili dipl.defektolog
  • položen stručni ispit za rad u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti :

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
  • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  2. b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužani su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.121/17) dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).

prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od objave  natječaja na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A,21232 Dicmo , s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA : Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.2.2019 godine i biti će otvoren do 1.3.2019.godine.

Podijeli...

Zadnje objave