NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK/ICA –EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odredbi Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za obavljanje poslova za radno mjesto

 

___________________________________________________________________________

 

STRUČNI SURADNIK/ICA –EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (m/ž)

 

1 izvršitelj/ice na određeno, nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno

 

UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) te  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ana:

 1. Visoka stručna sprema, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar/tra edukacijske rehabilitacije, professor rehabilitator, prof. defektologije ili diplomirani defektolog
 2. jedna godina iskustva u struci
 3. položen stručni ispit
 4. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 5. da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta izabrani kandidat će dostaviti nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

UZ PRIJAVU ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. životopis
  2. dokaz o traženoj/navedenoj razini obrazovanja – presliku
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu – presliku
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- original – ne stariji od 3 mjeseca
  6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički ispis staža HZMO-a

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle elektronskim putem. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i dostavljene u natječajnom roku, te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 28.11.2022. do 6.12.2022.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ana dana 28.11.2022. godine.

Prijave s naznakom „Za natječaj- za radno mjesto edukacijski rehabilitator“ dostaviti putem pošte na adresu Dječji vrtić Ana, Kraj 42A, 21232 Dicmo.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Ana, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Dječji vrtić  će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
O ishodu natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Traženi podaci kandidata ostati će u vrtiću u svrhu dokaza provedbe natječajnog postupka i koristiti se mogu isključivo u tu svrhu.

 

DJEČJI VRTIĆ ANA

 

 

Podijeli...

Zadnje objave