NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK/ICA – LOGOPED/ICA (m/ž)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DICMO

DJEČJI VRTIĆ ANA

KLASA: 601-01/23-01-01

URBROJ: 2175/04-01-23-07

Dicmo, 11. rujna 2023.g.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odredbi Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za obavljanje poslova za radno mjesto

______________________________________________________________

 STRUČNI SURADNIK/ICA – LOGOPED/ICA (m/ž)

 

1 izvršitelj/ice na određeno, nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno

 

UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) te  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ana:

 1. Visoka stručna sprema, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar/tra logopedije, profesor logoped, diplomirani logoped, diplomirani defektolog – logoped
 2. jedna godina iskustva u struci
 3. položen stručni ispit
 4. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 5. da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta izabrani kandidat će dostaviti nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. životopis
  2. dokaz o traženoj/navedenoj razini obrazovanja – presliku
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu – presliku
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- original – ne stariji od 3 mjeseca
  6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički ispis staža HZMO-a

PROBNI RAD: 90 dana

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim
%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i dostavljene u natječajnom roku.

Kandidat/kinja koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 11. 9. 2023. do 19. 9. 2023.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ana i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 11. rujna 2023. godine.

Prijave s naznakom „Za natječaj – za radno mjesto logoped/ice dostaviti poštom na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A, 21232 Dicmo.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Ana, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Dječji vrtić  će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Traženi podaci kandidata ostati će u vrtiću u svrhu dokaza provedbe natječajnog postupka i koristiti se mogu isključivo u tu svrhu.

 

DJEČJI VRTIĆ ANA

 

Podijeli...

Zadnje objave