Natječaj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića “Ana-Dicmo”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 16. sjednici održanoj dana 12.02. 2015 godine raspisuje:

Natječaj

Za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “Ana-Dicmo”

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

-koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i

-koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine,a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:

-dokaz o stručnoj spremi

-dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polagagnja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98).

-dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja:elektronički zapis,odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

-a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25, stavak 2.)

-b)potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25, stavak 4.)

-domovnicu

-kratki životopis

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:Dječji vrtić “Ana-Dicmo”, Kraj 42, 21 232 Dicmo, s naznakom “Za natječaj za ravnatelja” u roku 8 (osam ) dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zoran Jokić

Podijeli...

Zadnje objave