NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

 

 

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13),

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Ana-Dicmo” donosi Odluku o objavi:

NATJEČAJA

 

Za radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj/ica, na određeno,nepuno radno vrijeme,4 sata dnevno

UVJ ETl za radno mjesto:

 

-Osnovna škola,

 

Odnosno prema č|.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),i

Pravilniku 0 vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih

djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 

-životopis

 

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

-uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 6 mjeseci)

-domovnica

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni

su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama vrtića,

službenoj stranici Općine Dicmo,odnosno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se ili šalju poštom preporučeno na

adresu:

 

Dječji vrtić „Ana-Dicmo”, Kraj 42, 21 232 Dicmo

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

U Dicmu, 10.11. 2014 god.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ana -Dicmo”

 

Podijeli...

Zadnje objave