NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU DJEČJEG VRTIĆA ANA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama(„Narodne novine“, broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ana“, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA „ANA“

 

UVJETI:

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja/ice ili stručnog suradnika/ice u dječjem vrtiću, a koji može biti:
a)sveučilišni diplomski studij ili
b)integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c)specijalistički diplomski stručni studij ili
d)preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
e)stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,
-položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“, broj10/97,107/07,94/13,98/19 i 57/22).
-najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može ponovno biti imenovana.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • –  životopis
  • –  dokaz o državljanstvu
  • –  dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja
  • –  dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97 i 4/98)
  • –  dokaz o radnom iskustvu:

a)elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana i
b)potvrdu predškolske ustanove o vrsti i trajanju poslova

  • –  opisanu viziju, misiju i ciljeve razvoja ustanove za mandatno razdoblje
  • –  uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07,94/13,98/19i 57/22) ne starije od mjesec dana
  • –  uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno članka 25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07,93/13,98/19  i 57/22) ,nestarije od mjesec dana

  • –  uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, da osobi sukladno članka25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07,94/13,98/19 i 57/22) nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu ,ne starije od mjesec dana

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku13.stavku 3.Zakona o ravnopravnosti spolova(„Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a izabrani kandidat/kinja je u obvezi dostaviti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate /kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 , 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost sukladno čl.48.f.. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata(„Narodne novine“, broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94, 108/95,108/96,82/01,103/03,148/13 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava priložiti potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost sukladno članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(„Narodne novine“, broj 157/13,152/14,39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj osim navedenih isprava priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom , te dokaz o načinu na koji je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Ana“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice -NE OTVARATI“ u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Dječji vrtić „Ana“, Kraj 42a, 21232 Dicmo.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DJEČJI VRTIĆ „ANA“

 

Podijeli...

Zadnje objave