Natječaj – zdravstveni voditelj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ; 94/13; 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ana, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

  1. Viša medicinska sestra – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme , dva (2) sata tjedno do 30. 06. 2020.

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97; 107/07; 94/13 ; 98/19), Pravilniku o vrsti stručne stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97). i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Ana.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti :

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o stručnom ispitu
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
  1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  2. b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obavezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid. Radni odnos u dječjem vrtiću Ana ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužani su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.121/17) dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od objave  natječaja na adresu: Dječji vrtić Ana, Kraj 42A,21232 Dicmo , s naznakom „Za natječaj“.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA : Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana   27.ožujka 2020.godine i biti će otvoren do 3.travnja 2020.godine.

 

 

 

Podijeli...

Zadnje objave